İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emine KİTİŞ

NO Makale Adı
1512208756 TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA METİNLERARASI OKUMAYA YÖNELİK BİR İNCELEME

Metin, insanların iletişim ihtiyacından doğan bir dil ürünüdür. Kristeva'nın 1969 yılında ortaya attığı “metinlerarasılık” kuramı, var olan hiçbir metnin kendinden önceki metinlerden bağımsız olamayacağı ve her metnin kendinden sonraki metinleri etkileyeceği tezi üzerine kurulmuştur. Bu araştırmanın amacı Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer alan metinlerarası ilişkileri belirlemek ve bunları metinlerarası okuma sürecinde bir farkındalık olarak ortaya koymaktır. Metinlerarası ilişki öğrencilerin önceki metinlerle ilişkilendirme yapmasına zemin hazırlayacak, böylece sorgulayıcı bir okuma gerçekleştirecektir. Bu çalışmada metinlerarası ilişkilerin ne şekilde kurulabileceği önceden belirlenen metinlerin analizine bağlı olarak ortaya çıkarılmış ve bir öneri niteliğinde öğretmenlerin hizmetine sunulmuştur. Nitel araştırmaya bağlı olarak durum saptaması deseniyle gerçekleştirilen çalışmada Dörtel Yayınlarının 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabında yer alan kullanmalık metinler örneklem olarak alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık, metin, Türkçe ders kitabı, metinlerarası okuma