İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Firdevs SAĞLAM

NO Makale Adı
1511892565 HEYKELDE UZAM BAĞLAMINDA ANISH KAPOOR’UN CLOUD GATE ÇALIŞMASINA GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

Varlığın olmazsa olmaz koşulu olan uzamla ilgili çalışmaların çok eski dönemlere kadar gittiği bilinmektedir. Uzamla birlikte oluş(turul)an kodların çözümlenmesi, günümüzün önemli disiplinlerinden biri olan göstergebilim çerçevesinde de gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı uzam göstergebilimin ne olduğu ve uzam göstergebilim bağlamında bir heykelin nasıl incelenebileceğinin değerlendirilmesidir. Uzamın anlaşılabilmesi ve incelenebilmesi maddesel gerekliliğine dayanır. Bundan dolayı, bu çalışmada uzam göstergebilimi çerçevesinde yapılacak olan çözümlemeler, sanatın temel disiplinlerinden biri olan heykelle gerçekleştirilecektir. Bu çalışmada ilk olarak uzam, uzamın heykelle olan ilişkisi ve göstergebilim incelenecek sonrasında ise uzam göstergebilim bağlamında Anish Kapoor’un uzamla ilişkili “Cloud Gate” çalışması çözümlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Uzam (Mekân), göstergebilim, heykel, Anish Kapoor