İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Birsen JELEN

NO Makale Adı
1511529596 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK PERFORMANS KAYGISI VE PİYANO PERFORMANS ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının müzik performans kaygıları ve piyano performans öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Düzeylerinin cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi çalışmanın ikinci amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında okumakta olan 524 lisans öğrencisi (n=524) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Kenny müzik performans kaygısı envanteri ve piyano performans öz yeterlik ölçeği ile toplanmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının müzik performans kaygıları ve piyano performans öz yeterlikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Öğrencilerin performans kaygılarının ve piyano performans öz yeterliklerinin cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise bağımsız gruplar t-testi, varyans analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis H Testi analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin müzik performans kaygıları ve piyano performans öz yeterlik düzeyleri arasında negatif yönlü orta düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır. Müzik performans kaygıları cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermiş ve kadın müzik öğretmeni adayları, erkeklere kıyasla daha yüksek düzeyde müzik performans kaygısı sergilemiştir. Piyano performans öz yeterlik düzeylerinde ise cinsiyete göre anlamlı farklılık görülmemiştir. Sınıf değişkeniyle ilgili olarak, 1. sınıflardaki öğrencilerin müzik performans kaygıları 2. ve 4. sınıflardaki öğrencilerden daha düşük olarak tespit edilmiş, 1. ve 2. sınıflardaki öğrencilerin piyano performans öz yeterlikleri ise 4. sınıf öğrencilere göre daha düşük olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Piyano eğitimi, müzik öğretmeni adayları, müzik performans kaygısı, piyano performans öz yeterliliği