İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 39  Kış I 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Haldun İLKDOĞAN

NO Makale Adı
1511485577 GÖSTERGENİN TOPLUM DÜZLEMİNDEKİ YERİ: TOPLUMSAL GÖSTERGEBİLİM

İnsan, doğası gereği, toplumsal bir varlıktır. Bunun en temel göstergesi dilin varlığıdır. Dil varsa bir insandan fazlası vardır, birden fazla insanın varlığı ise toplumsal yapıyı ve dolayısıyla iletişimin varlığını kanıtlamaktadır. İnsanlar arası iletişim, dünyanın fenomenal yapısını kullanan başka bir düzlemi kullanmaktadır: göstergeler düzlemini. Göstergeler başlangıçta dilbilim üzerinden kendine yer bulmuştur. Göstergebilimin zamansal gelişimi sürecinde göstergenin toplum düzlemindeki varlığı, bazen göz ardı edilmiş olsa da, tanımlanmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı; göstergenin, toplumsal göstergebilimin çalışma nesnesine dönüşmesi sürecinin irdelenmesi ve toplumsal göstergebilim literatürünün tanıtılmasıdır. Bu bağlamda öncelikle göstergebilimin oluşumu, ardından yapısalcılık ve post yapısalcılık arasındaki ilişkiler açıklanacaktır. Son olarak da toplumsal göstergebilimin oluşumu ve temel savlarından bahsedilecektir. Böylece toplumsal göstergebilimin çalışma nesnesi olarak göstergenin, göstergebilimin göstergesinden farkı ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dilbilim, Göstergebilim, Yapısalcılık, Postyapısalcılık, Gösterge, Toplumsal Göstergebilim.