İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 47  Temmuz 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Selin GÜNEŞTAN, Güzin AYRANCIOĞLU

NO Makale Adı
1510736789 ÖZEL YETENEK SINAVLARININ MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM KURUMUNA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI VE ALAN DERSLERİNE AİT AKADEMİK BAŞARIYLA İLİŞKİSİ (RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖRNEĞİ)

Bu araştırmada, özel yetenek sınavlarının öğrencilerin mezun oldukları ortaöğretim kurumlarına göre karşılaştırılması ve lisans eğitimleri boyunca aldıkları alan derslerine ait akademik başarılarıyla arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012 yılında özel ye- tenek sınavını kazanarak Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda lisans eğitimlerine başlayan, 62’si Gazi Üniversitesi, 38’i ise Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden olmak üzere toplam 100 öğrenci oluştur- maktadır. Araştırma tarama modellerinden biri olan ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştir- ilmiştir. Toplanan verilerin analizinde t-testi, varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanlarının (ÖYS-YP) mezun oldukları ortaöğretim kurumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği; buna karşılık mezun olunan her bir ortaöğretim kurumu bakımından Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Ayrıca tüm lise türlerinden mezun öğrencilerin alan derslerine ait akademik başarıları ile Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı ve aynı zamanda öğrencilerin mezun oldukları ortaöğretim kurumları bakımın- dan alan derslerine ait akademik başarılarının özel yetenek sınav başarı sırasına (asıl liste-yedek liste) göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.