İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Akif KAPLAN

NO Makale Adı
1510126204 TÜRK SANATINDA TEMSİL

Bu araştırmada Türk sanatına yön veren temel etkenler, genel eğilimler, üsluplar ve farklı anlatım biçimleri kapsamında Türk sanatının temsil ile olan ilişkisi ele alınır. Türk sanatının ilk dönemlerinden 18. Yüzyıl’a kadar temsil sembolik ve ikonografik bir karakterdedir. Osmanlının batılılaşma politikaları ve modernleşme sürecinde sanatta benzerlik üzere kurulu yanılsamacı, benzeşimsel bir temsil niteliği oluşur. Cumhuriyet dönemi Türk modern sanatı taklitçiliğe karşı bir tavır alarak, sanatın sadece model alınan dış gerçekliğe bağlı olmadığı görüşünü savunur. Çağdaş Türk sanatçılarının farklı sanat disiplinlerini kullanarak, çoğulcu, interaktif bir üretime yönelmesi sonucu imge, nesne, yapıt ve anlam arasındaki benzerlik ilişkisi ortadan kalkar; yapıt göstergeler dizgesinde toplumsal uzlaşılara bağlı olarak anlamlandırılır. Dolayısıyla Çağdaş Türk sanatında yer alan çalışmalar uzlaşımsal temsil ve yeni doğalcı temsil içerisinde yer alabilir.

Anahtar Kelimeler: Türk Sanatı, Temsil, Sembol