İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Harika MUSAL ÇAKMAKLISOY

NO Makale Adı
1507299851 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA KUŞ İMGESİNİN HAREKET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

“Hareket” ilkesinin resim sanatındaki örnekleri dönemler, akımlar ve sanatçılar
göz önünde bulundurulduğunda farklılıklar göstermekte, dolayısıyla bu farklılık resme
zengin bir anlatım dili kazandırmaktadır. Aynı zamanda sanatçının bireysel üslubunun
şekillenmesinde de bu ilkenin önemli katkısı olduğu ifade edilebilir. Bu araştırmada
resmin temelini oluşturan ve tasarım elemanları olarak da ifade edilen çizgi, biçim, ışıkgölge
ve renk öğelerinin hareket ilkesi ile olan ilişkisinin ortaya konulması
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hareket ilkesi, Çağdaş Türk Resim Sanatı
kapsamında kuş imgesini ön plana çıkaran sanatçıların eserleri üzerinden
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Kuş imgesini resimlerinde kullanan ressamlar, yapmış
oldukları çalışmalarda tamamen kendi sanatsal bakış açılarından hareketle kimi zaman
realist, kimi zaman dışavurumcu, kimi zaman ise; soyutlamaya giden bir yaklaşım
sergilemişlerdir. Bu durum, sanatçıların kuş figürüne bakış açılarının ele alınması
açısından da önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Türk Resim Sanatı, Kuş İmgesi, Tasarım Elemanları, Hareket