İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 37  Güz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Duygu Merve BULUT, Özlem USLU

NO Makale Adı
1505683132 MEKAN TASARIMINDA BİLGİLENDİRME VE YÖNLENDİRME ELEMANLARININ İNCELENMESİ, FORUM MERSİN ÖRNEĞİ

Karşılıklı iletişimin sağlanabilmesi için en az iki kişinin varlığından söz edilmesi gerekirken, görsel iletişim insanoğlunu bu kısıtlamadan kurtarmıştır. Görsel iletişim araçlarından bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarının, infografiklerin, hayatımıza bu kadar egemen olması, birçok konuda olduğu kadar, toplumsal mekanlarda imgenin gücünden faydalanmayı kaçınılmaz kılmıştır. Alışveriş merkezleri de bunun en iyi örneklerinden birini temsil eden toplumsal mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, alışveriş merkezlerinde bulunan bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarını araştırmayı amaçladık. Araştırma evrenimiz Forum Mersin Alışveriş Merkezi ile sınırlıdır. Çalışmanın giriş bölümünde; görsel kültür, görsel iletişim araçları ve bilgi tasarımı kavramları ile ilgili bilgiler araştırılmış ve görsel kaynaklara yer verilmiştir. İlerleyen bölümlerde; bilgilendirme ve yönlendirme elemanları, infografikler, kullanım ilişkisi başlığı altında; mekan ilişkisi, renk ilişkisi ve kullanıcı ilişkisi ele alınmıştır. Bulgular ve tartışma bölümünde; bilgi ve yönlendirme işaretlerinin alan kullanım döngüsü üzerindeki etkileri halihazırda kullanılan alanlar ve standartlar aracılığıyla değerlendirildi. Araştırma sonuçlarımıza göre; Forum Mersin Alışveriş Merkezi’ndeki bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarının, ölçek, form, renk ve grafik tasarım olarak, doğru bir şekilde mekan tasarımına dahil edilmesine karşın, mekan içerisinde konumlandırılan elektronik bilgilendirme haritalarının sayıca yetersiz olduğu tespit edildi. Bu çalışmayla, kullanım kapasitesi ve geçerliliği zamanla artan, değer kazanmakta olan bilgilendirme ve yönlendirme elemanlarının mekan ile bir bütün olarak tasarlanmasının öneminin vurgulanması ve yapılacak tasarımlarda çalışmanın yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfografik, Bilgilendirme Tasarımı, Bilgilendirme ve Yönlendirme Elemanları, Mekan Tasarımı, Alışveriş Merkezi, Forum Mersin