İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 38  Güz III 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatma ÜNAL, Yunus PINAR

NO Makale Adı
1505308753 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE MÜZE DENEYİMİNİN ROLÜ

Her deneyim insan yaşamında bir takım izler bırakır. Deneyimlerin yaşandığı yerlerden biri de müzelerdir. Çocukların eğitiminde müze ve sanat galerileri okul dışı eğitim ortamı olarak kullanılabilecek mekânların başında gelmektedir.Bu çalışmanın amacı, etkili bir müze deneyimi sürecinin nasıl planlanması gerektiğinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, eğitim ortamı olarak müzelerin işlevi, müzelerde öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve müze deneyimlerinin planlanmasında; müzeye gitmeden önce, müze ortamında ve müzeden döndükten sonra yapılacaklar ile müze eğitiminde/deneyiminde kullanılabilecek yöntemler ilgili literatür çerçevesinde ele alınmıştır. Bu çalışma müze deneyiminin çocuk eğitimi açısından önemi hususunda yazılmış bir inceleme ve alanyazın taraması olarak değerlendirilebilir. Bu değerlendirme makalesi, çocuk eğitimi bağlamında müze deneyimi konusunda mevcut bazı araştırmaların önemli sonuçlarını aktarmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular bir eğitim ortamı olarak, müzelerin ve çocukların müzedeki deneyimlerinin; çocukların gözlem, eleştirel düşünme, sonuç çıkarma, yaratıcılık gibi becerilerinin geliştirilmesinde son derece hassas ve önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Müze, müze eğitimi, okul öncesi eğitim, çocuk, deneyim