İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 37  Güz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa KARA

NO Makale Adı
1505081282 JOANNA RUSS’UN THE FEMALE MAN ADLI ROMANINDA TOPLUMSAL CİNSİYETİN (YENİDEN) YAPILANDIRILMASI VE ATAERKİNİN İSTİKRARSIZLAŞTIRILMASI

Joanna Russ’un The Female Man (Dişi Adam) adlı romanı cinsiyet ile toplumsal cinsiyetin birbirinden ayrılması gerekliliği, kadınların toplumlardaki durumu, cinsiyet yapılandırması, kadın ve erkeklere empoze edilen ataerkil değerler, toplumsal cinsiyet kategorilerinin geçişkenliği, performatif toplumsal cinsiyet kuramı gibi birçok sosyolojik meseleyi içinde barındırmaktadır. Bu tartışmalı meseleler oldukça farklı ve etkili bir biçimde ele alınmıştır zira Russ romanında Freud’un tekinsizlik ve Todorov’un fantastik teorilerinden faydalanmıştır. Bu teorileri romanına katan Russ, okuyucularına alternatif dünya ve yaşamların mevcut olduğunu göstermek amacını gütmüştür. Bunlara ek olarak Russ, Butler’ın performatif toplumsal cinsiyet kuramından da oldukça fazla faydalanmış ve cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki ayrımın yapılması gerekliliği üzerinde durmuştur. Russ bunu yaparak toplumsal cinsiyet kategorilerinin ne kadar güvenilmez olduğunun yanı sıra kadın olgusunun her zaman değişime açık ve tamamen toplumların yapı ve kültürlerine göre şekillenen sosyal bir yapılandırma olduğunu, dişi sınıflandırmasının ise biyolojik ve fizyolojik bir durum olduğunu ve günümüzde ancak bir dizi cerrahi operasyonla değişebileceğini açık bir şekilde vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İkinci dalga feminizm, cinsiyet yapılandırması, performatif toplumsal cinsiyet kuramı, ataerki.