İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 6, Sayı 37  Güz II 2017  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Gülten İMAMOĞLU

NO Makale Adı
1498576930 RESİM EĞİTİMİ VE TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNDE UMUTSUZLUK VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı Resim İş Eğitimi ve temel eğitim bölümlerinde öğrenim gören Üniversite öğrencilerinin umutsuzluk düzeyi ve kişilik özelliklerinin araştırılmasıdır. 340 öğrenciye umutsuzluk ölçeği ve kişilik testi uygulanmıştır. İstatistiksel işlemlerde t testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır. Resim iş Eğitimi öğrencileri ile Temel eğitim bölümü öğrencileri arasında umutsuzluk düzeyinde p<0,001 ve kişilik testi puanlarında p<0,05 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Umutsuzluk ölçek ve kişilik özellikleri test puanlarında cinsiyete ve bölüme göre anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Umutsuzluk ölçek değerlendirme puanlamasına göre tüm öğrenciler orta seviyede umutsuz bulunmuşlardır. Kişilik özellikleri test puanlarına göre öğrencilerin iyi bir kişiliğe sahip oldukları tespit edilmiştir. Umutsuzluk puanlarının düşük olması ve kişilik puanlarının yüksek olmasının birbirlerini etkilediği düşünülmektedir. Üniversite düzeyinde Resim eğitimi almanın kadın ve erkelerde umutsuzluk düzeyini düşürerek kişilik özelliklerine olumlu katkıları olduğu söylenebilir. Bireylerin umutsuzluk düzeylerinin düşmesinde ve olumlu kişilik özelliklerinin artmasında Resim eğitimi almanın ya da resim yapmaya teşvik edilmenin yararlı sonuçlarının olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Umutsuzluk düzeyi, kişilik özellikleri, resim eğitimi