İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 7, Sayı 50  Ekim 2018  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ayşe Selcen YÜCELEN

NO Makale Adı
1540734841 PALET OLARAK TUVAL: SEURAT

Georges Seurat, Neo-empresyonizmin en önemli temsilcisi olarak bilinmektedir. Sanatçının noktacı anlayıştaki üslubu akımın genel çerçevesini şekillendirmiştir. Empresyonizmden etkilenip geliştirdiği yöntem, sanatı ve bilimi aynı zeminde buluşturmuştur. Bu yöntemin adı divizyonizm ya da bölmeciliktir. Geliştirdiği yönteme göre; gözlemlenen renkler en küçük öğelerine indirgediğinde bölmecilik (divizyonizm), boyanın sürülmesi söz konusu olduğu zaman ise noktacılık (puantilizm) adıyla anılmaktadır. Yöntemi, boyanın palet üzerinde değil resim üzerinde bir araya gelip retinada karışması fikrine dayanmaktadır. Seurat, empresyonizmin yöntemlerinden faydalanmış, renkle ilgili bilimsel kuramları incelemiş ve resimlerini katışıksız renklerle, yani renkleri palet üzerinde karıştırmadan eser üzerinde noktalar halinde yan yana getirerek, mozaik gibi boyayarak yapmıştır. Sanatçının uygulamış olduğu bu yöntem sonraki dönemlerde noktacılık adını alacaktır. Seurat’nın bulmuş olduğu bu yöntem, tekniğini geliştirmek adına incelediği renk ve optikle ilgili teorilerle birebir ilişkilidir. Bağlı olduğu bu bilimsel gelişmeler her ne kadar farklı bir teknik geliştirmesine olanak tanımışsa da bir yandan da resimde gerçekçilikten uzaklaşmasına yol açmıştır. Oysa bu tür resimlerde, fiziksel gerçekliği tüm sahiciliği içinde yakalama çabasıyla şekillenen bir optik gerçekçilik vardır. Bu çabasıyla, resim sanatı özerkleşmiş ve kendi gerçekliğine giden yolu açılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Palet, Tuval, Seurat, Renk, Neo-empresyonizm, Puantilizm, Divizyonizm