İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa HAYKIR

NO Makale Adı
1453238765 SANATTA GÖRSEL ÖNYARGILAR

Görsel sanatlarda görme biçimi ve görsel algı, temel dayanaklardan birisidir. Bilinçli bir görüye ve görsel algıya sahip olmak önemli bir amaçtır. Bu açıdan fark ettiğimiz önemli bir soruna, görsel algının ve görünün önyargıların etkisinde kaldığı sorununa dikkat çekilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada, görsel sanatlarda, görmenin önyargılı olduğu savunulmaktadır. Ayrıca sanat literatüründe kullanılmayan “görsel önyargılar” kavramının sanat literatürüne girmesi gerekmektedir.
Araştırmanın önemi, sanat eğitimi, yaratım ve alımlanması sürecine yansıyan görsel önyargılara dikkat çekerek farkındalığı artırmak ve çözüme yönelik yeni araştırmalara yol açmaktır.
Sonuç olarak, düşünce ve değer yargıların önyargılı olması gibi, görsel algının da görsel önyargıların etkisi altında kaldığı, belleğe kayıtlı imgelerin mevcut duyum ve algı verisine etki ederek, onu olduğundan farklı algılanmasına neden olduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle görsel önyargıların, sanatsal yaratım ve alımlama sürecine yansıyan etkileri ele alınmalı, incelenmeli ve çözüm yolları araştırılmalıdır. Bu sayede, görsel önyargıların, sanatın yaratma ve alımlama süreçlerine olan yansımaları konusunda farkındalık artırılabilir ve olumsuz yansımaları azaltılabilir.
Anahtar Kelimeler: Görü, Görme, Görsel Algı, Önyargı, Görsel Önyargı, Görsel Manipülasyon, Duyu Verisi.