İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Pelin AVŞAR KARABAŞ, Meryem Betül DAMAR

NO Makale Adı
1452527512 AVANGARD SANATÇI KAZİMİR MALEVİÇ VE SÜPREMATİZM

Bu araştırma 1878-1935 yılları arasında yaşamış Rus avangard sanatçı Kazimir Maleviç’in öncülüğünde ortaya çıkan Süprematizm akımının dayandığı temelleri, akımın özelliklerini ve sanatçının eserlerini inceleyen tarama modelinde bir çalışmadır. Süprematizm; kübizm ve geometrik soyutlama anlayışlarından beslenmiş, temel geometrik şekillerin, yalın bir biçimde bir araya getirilerek sade kompozisyonların oluşturulduğu, idealist imgelerin ve doğadaki unsurların yer almadığı, nesnesizlikten yola çıkılan, hiçlik anlayışının hakim olduğu ve duyguların tinsel olarak ifade edildiği bir anlayıştır. Yaratıcı sanata yeni olanaklar sağlamış ve 1913 -1915 yıllarında diğer tüm özellikleri gibi arı dili kullanılması yönü ile de çarpıcı bir şekilde gündeme gelmiştir. Süprematizm’in her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefesi, aynı zamanda toplumsal düzene başkaldıran ve devlet, din, aile gibi otoritelere karşı çıkan tarafı bakımından da fazlaca eleştirilmiştir. 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde oldukça etkili olan akım; El Lissitzky, Luibov Papova, Olga Rozanova ve Ivan Puni gibi önde gelen Rus sanatçılar tarafından da benimsenmiş ve sürdürülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kazimir Maleviç, Süprematizm, Avangard Sanat, Rus Ressamlar.