İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 20  Kış II 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Yunus KAYA

NO Makale Adı
1452353453 SANATÇI-NESNE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA, RESİM SANATINDA NESNE SÜREKLİLİĞİ, ZORUNLULUĞU, METAMORFOZU VE MANİPÜLASYONU

İnsan-nesne ilişkisi ruhun bedene girdiği anda başlayıp, yine ruhun bedeni terk etmesiyle son bulur. Bu ilişki, tek yönlü değil, süje-obje arasında, karşılıklı bir bağ yoluyla gerçekleşir. Sanatçı, sanatsal faaliyetini gerçekleştirme sürecinde nesneden faydalanır ve bu sürecin sonunda nesne de bir değere kavuşur.
Bu araştırmanın amacı; sanatçı-nesne ilişkisi bağlamında, geçmişten günümüze, sanatçının “nesne”ye yüklediği görev ve anlam araştırılarak, bu durumun zamanla değişim biçimini tarama yoluyla sunmaktır. Ayrıca, biçim ve sorumluluğu sürekli değişse de nesnenin, resim sanatındaki varoluşu anlatılacak ve soyut sanat anlayışında bile, onun sürekliliğine vurgu yapılacaktır. Bu anlayışla resim sanatı için, nesnesiz sanatın olamayacağını ancak, “nesne değişkenliği” olabileceği gerçeğini ortaya koymaktır
Anahtar Kelimeler: Nesne Değişkenliği, Obje, Resimde Nesne Sürekliliği, Sanatçı-Nesne İlişkisi.