İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 5, Sayı 19  Kış 2016  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa Cevat ATALAY, Mustafa DİĞLER

NO Makale Adı
1446676279 ABİDİN ELDEROĞLU RESİMLERİNDE ESTETİK VE DENEYSEL AÇIDAN BOŞLUK DOLULUK

Bu araştırmanın amacı, Abidin Elderoğlu’na ait 1950 sonrası resimleri çözümlemek, seçilen yapıtların boşluk, doluluk oranlarını inceleyip yorumlamaktır. Abidin Elderoğlu döneminde yeniliği seçen özgün sanat anlayışı ile Türk Resim Sanatı’ nın önemli sanatçılarından birisidir. Yeniliğin her zaman sanat düşüncesinin temel sorunu olduğunu düşünen ve belirten sanatçı yaşamını sanatsal üretimlerle geçirerek Çağdaş Türk Resim Sanatı’ na düşünsel ve uygulama yönünden ivmeler kazandırmıştır. Elderoğlu, resimlerinde soyutluğu sağlamak amacıyla müziksel seslerin, “işlevlerine göre uygulanmasına koşut olarak renk, biçim, açık-koyu ve yarım koyuluk gibi plastik öğelerin etkinliklerine dayatılmış ve böylece oluşmuştur”. Yaşadığı coğrafyada kendinden önce yapılan sanatlardan etkilenen sanatçı kendi resim üslubunda Doğu ve Batı sentezini yansıtarak yeni arayışların yapıtlarını ortaya koymuştur. Uzakdoğu ve Asya sanatından da etkilendiği açık olan sanatçı kaligrafi sanatına göndermeler yaptığı kompozisyon ve desenleri anımsatan lirik soyutlamalar gerçekleştirmiştir. Resim sanatında soyut bir anlatımı gerçekleştiren Elderoğlu, müziğin ritmik dilini plastik öğelerin rollerini kendi düşünsel tasarımına göre düzenlemiştir. Abidin Elderoğlu 1950’lerden itibaren çizgiyi, kompozisyon düzenlerinde kaligrafik tasarımlar uygulamalarıyla birbirine akış olarak benzeyen kavisler, dolu ve boş öğeleri kullanarak ürettiği birçok çalışmasında kaligrafinin plastik dilinden doğrudan etkilenmeden onlarla yeniden buluşan yapıtlar oluşturmuştur.
Araştırmada yöntem olarak Ressam Abidin Elderoğlu literatür yönünden çözümlenerek, sanatçının kaligrafinin soyut dilinde buluştuğu 1950 sonrası yaptığı beş yapıtı tasarım özellikleri bakımından açıklanacaktır. Araştırmanın diğer boyutunda seçilen eserlerin kompozisyonlarındaki boşluk ve doluluk oranları sayısal fotoğraf işleme yazılımı ile analiz edilecek ve bulgular veri seti üzerinden, çalışmaların estetik ve tasarımsal yönü üzerinde yorumlamalarda bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Abidin Elderoğlu, Estetik, Boşluk Doluluk, Plastik