İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 16  Bahar 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elif ŞENEL

NO Makale Adı
1430253549 PERFORMANS SANATLARI VE SANATÇININ ANLATIM ARACI OLARAK BEDEN

Postmodern sürecin yaygınlık kazanmaya başladığı yıllarda sanatta odak noktaları değişmiş, toplumsal konular sanatın merkezine alınmıştır. Dönemin gençlik hareketleri, toplumsal ayaklanmalar, toplumsal eşitsizlikler, sanat tarihi ve sanat kurumlarının katı geleneksel değerleri, sanat ve yaşam arasındaki büyük boşluk gibi sorunlar, sanatçıları Kavramsal Sanatın izlerini barındıran bazı alternatif sanat biçimlerine yöneltmiş, bunlar aracılığıyla seslerini duyurmalarına yol açmıştır. Happening, Fluxus, Beden Sanatı, Video Sanatı ve Performans Sanatı gibi gösteri temelli bu etkinlikler, bedeni temsillerinden arındırarak direkt sanat sahnesinin içine sokmuştur. Beden bu dönüşümle birlikte bizzat tanıklıklara fırsat veren en naturel alan olarak, izleyicinin sanat işine dâhil olmasında büyük rol oynamıştır. Bu araştırmada postmodern dönemde görsel sanatlar içinde meydana gelen performans sanatları ve sanatçının anlatım aracı olarak beden konuları ele alınmış, bedenin performans sanatlarının en güçlü ifade aracı oluşunun etkenlerine ışık tutmak araştırmanın genel amacını oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama tekniği olarak doküman analizi uygulanmış, konuyla ilgili yazılı kaynaklardan ve görsellerden yararlanılmıştır. Veriler konulara göre derlenerek yorumlanmış ve konular arasında bağlantı kurulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler ışığında, performans sanatlarının ve bu sanatlarda bedenin en etkin sanatsal malzeme olarak kullanılışının, çeşitli toplumsal ve sanatsal eleştirilere yönelik çabaların sonucu olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu kapsamda sanatçıların örnek çalışmaları üzerinden, bu çabaların hayat bulma ve etkiler yaratma biçimlerinin altı çizilmiştir.
Anahtar Kelimeler: beden, happening, fluxus, beden sanatı, video sanatı, performans sanatı