İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 17  Yaz 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU

NO Makale Adı
1425148937 N.E.Ü. A.K.E.F. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Araştırmada N.E.Ü. A.K.E.F. Güzel sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin ve iletişim becerileri düzeyleri arasında belirlenen değişkenlere göre farklılaşma olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak 1998 yılında Ersanlı ve Balcı tarafından geliştirilen "İletişim Becerileri Envanteri" kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K.E.F. Müzik Eğimi Anabilim Dalı'nda öğrenimine devam eden 127 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere, 20 yaş ve altındaki öğrencilerin 21 yaş ve üzerindeki öğrencilere, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıf öğrencilerine göre iletişim becerilerinin daha yüksek olduğu bireysel çalgı değişkenine göre ise öğrencilerin iletişim becerileri düzeyleri arasında herhangi bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları önceki çalışmalar ile karşılaştırmalı olarak tartışılmış ve bu doğrultuda öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İletişim becerileri, Müzik Eğitimi, İletişim becerileri Envanteri