İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 4, Sayı 15  Kış 2015  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Nuri PARMAKSIZ

NO Makale Adı
1419934438 ESERLERİ BESTELENEN XVII. YÜZYIL TÜRK DÎVÂN ŞÂİRLERİ

Klasik Türk şiiri ve klasik Türk mûsikîsi yüzyıllar boyunca birbirleriyle ayrılmaz sanat dalları olmuşlardır. Bunun en iyi ispatı mûsikî ve şiirin en güzel örneklerinin hep aynı dönemlerde verilmesiyle olmuştur. Bu dönemlerden biri hiç şüphesiz XVII. yüzyıldır.
XVII. yüzyıldaki divan şiirine bestekarların çok fazla rağbet ettiği görülmüştür. Bu yüzyıllarda bestelenen şiirlerin bir çoğunu da tasavvufi şiirler oluşturmuştur. Bazı tasavvufi divan şairlerinin neredeyse divanlarındaki tüm şiirleri bestelenmiştir.
Bu çalışmada, XVII. yüzyıl şairleri tespit edilmiş daha sonra da bu şairlerin eski ve yeni repertuvarlardaki bestelenmiş şiirleri tarama ve karşılaştırma yöntemleriyle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: XVII. yüzyıl Türk dîvân şiiri, klasik Türk mûsikîsi, XVII. yüzyıl Türk dîvân şâirleri, Türk mûsikîsi bestekârları.