İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 14  Güz 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Adnan TEPECİK, Aydın ZOR

NO Makale Adı
1405924872 YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA GÖRE WEB TABANLI BİLGİSAYAR DESTEKLİ SANAT EĞİTİMİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Özet
Bu araştırmanın genel amacı, yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmış “Web Tabanlı Bilgisayar Destekli Öğretim” etkinliğinin lisans düzeyinde sanat eğitimi gören öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini incelemektir.
Yapılan bu çalışmayla, web tabanlı bilgisayar destekli öğretim için etkileşimli eğitim materyali hazırlanmış ve iki ayrı öğrenci grubuyla öğretim faaliyetinde bulunulmuştur. Gruplardan birisine geleneksel öğretim yöntemi, diğerine ise web tabanlı bilgisayar destekli öğretim uygulanmış, öğrencilerin başarı ve öğrenme kalıcılıkları uygulama sonucunda kullanılan yöntemler açısından incelenmiştir.
Araştırmada desen olarak, deneysel modeller içerisinde yer alan, “Çok Denekli-Tek Faktörlü Deneysel Desen” kullanılmış ve araştırma; öntest-sontest kontrol gruplu desen üzerinden yürütülmüştür.
Araştırma kapsamında yapılan Web Tabanlı Bilgisayar Destekli Öğretim uygulamalarına katılan öğrencilerin akademik başarılarının, Geleneksel Öğretim yöntemine katılan öğrencilerin akademik başarılarına göre anlamlı bir artış sağladığı görülmüş ve deney grubunda yapılan işlemlerin kontrol grubunda yapılan işlemlere göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Elde edilen sonuçlardan hareketle, sanat eğitimi alanında verilen diğer derslere yönelik Web Tabanlı Bilgisayar Destekli Öğretim uygulamalarını içeren yeni araştırmaların yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Sanat Eğitimi, İnternet, Web Tabalı Eğitim, Bilgisayar Destekli Öğretim.