İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 14  Güz 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elif ŞENEL

NO Makale Adı
1401103609 KOLEKSİYON YÖNETİM POLİTİKASI OLUŞTURMANIN MÜZECİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ VE DÜZENLEYİCİ FAKTÖRLER

Müzeler, sahip olduğu koleksiyonlarıyla toplumu tarihi ve güncel kültür ürünlerinden haberdar eden, bireylerin kültürel anlamda gelişiminde ve eğitilmesinde etkili olan önemli kurumlardır. Müzelerin çok yönlü işleyişinde yeni yönetim politikalarının payı büyüktür. Belli bir tarihi birikimi alıcıya aktarmanın ve sanat eğitiminin aracılarından biri olmanın yanı sıra kitlelere kolay ulaşabilen etkin kitle iletişim araçları olarak bu mekânlar daha çok alıcıya hitap etmek için çabalamaktadır. İzleyiciyi cezbetmek için farklı stratejiler geliştirmekte ve içten dışa bütün sistemlerini yenilikçi bir yaklaşımla gözden geçirmektedir. Bu sistemlerden biri çağdaş müzecilik olgusu için oldukça önem arz eden koleksiyon yapılarıdır. Günümüz müzecilik anlayışına göre koleksiyon yönetmek en az koleksiyon oluşturmak kadar gerekli ve titizlik isteyen bir edimdir. Eser toplama ölçütleri, envanter tutumu, eserlerin korunması ve onarımı, sergileme biçimleri, koleksiyon ve alıcı arasında kurulması beklenen kavramsal boyut gibi parametreler koleksiyon yönetim politikalarının gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bir koleksiyon yönetim politikası oluşturmanın çeşitli belirleyici öğeleri vardır. Geri dönülmesi mümkün olmayan yanlış bir politika oluşturmamak ve başarısızlığa uğramamak; müzecilik ilkeleri açısından arzu edilen sonuca ulaşmak için bu öğelerin dikkate alınması elzemdir. Bu araştırmada koleksiyon yönetim politikası oluşturmanın müzecilik açısından öneminin aydınlatılması ve düzenleyici faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak doküman analizi uygulanmış, konuyla ilgili yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Veri analiz tekniği olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Alıntılar yapılmış, veriler temalara göre özetlenip yorumlanmış ve temalar birbirleriyle ilişkilendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müze, koleksiyon, koleksiyon yönetimi.