İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 12  Bahar 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Zulfiya ŞAHİN

NO Makale Adı
1398109419 RUSÇANIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Özet
Makalenin amacı, Rus dilinin tarihi süreçte yabancı dil olarak öğretimi üzerine yapılan çalışmaları ve faaliyetleri araştırmak, gelişim sürecindeki önemli noktaları belirlemek ve günümüzde özgün bir disipline dönüşen Rusçanın yabancı dil olarak öğretimi alanının doğuşundan günümüze kadar izini sürmektir. Belirtilen amaçlara ulaşmak için Rus dilinin bilinen tarihinden günümüze kadar yabancı dil olarak öğretimi ve öğrenimi üzerine yapılan çalışmalar ve yöntemler, filologlar ve eserleri araştırılmıştır. Ulaşılan kaynaklara dayanılarak, tarihte Rus dilinin yabancılara öğretimi alanının gelişimi, özgün disiplin oluşumundan öncesi ve sonrası olarak iki döneme ayrılarak incelenmiştir. Her döneme ait özgün eserler, yöntemler ve kuramlar tespit edilerek, Rusçanın yabancı dil olarak öğretimi alanının gelişimi bir bütün olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Öğretim-Öğrenim Faaliyetler, Rusça yabancı Dil Olarak, Dilbiliminin Tarihi Gelişimi.