İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 13  Yaz 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Muhittin ÖZDEMİR, A. Aylin CAN

NO Makale Adı
1397047084 KLASİK GİTAR EĞİTİMİNE EKLEKTİK BİR YAKLAŞIM

Bu araştırmada, bireysel çalgı eğitimi dersi kapsamında gerçekleştirilen klasik gitar eğitiminde teknik ve müzikal bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik uygulanan öğretim etkinliklerinin öğrencilerin performans başarı düzeylerinin artırılmasına etkisinin olup olmadığının sınanması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu (N=14), 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda bireysel çalgı eğitimi dersi kapsamında klasik gitar eğitimine devam eden I. II. ve III. sınıf gitar öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen modeline göre tasarlanmıştır. Gitar öğrencilerinin denklikleri incelendikten sonra, yansız atama yöntemiyle deney (N=7) ve kontrol (N=7) grupları oluşturulmuştur. Araştırmada, her biri beş hafta olmak üzere iki periyottan oluşan ve dizgeli öğretime göre hazırlanan gitar dersi öğretim programı deney grubuna uygulanırken, kontrol grubu ile geleneksel öğretime devam edilmiştir. Her iki gruba da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, uygulama süreci sonunda deney grubundaki öğrencilerin performans başarı düzeylerinde kontrol grubundaki öğrencilere göre daha yüksek bir oranda artış olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, klasik gitar çalmaya ilişkin teknik ve müzikal bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik uygulanan gitar dersi öğretim programının geleneksel öğretime göre çok daha etkili ve geliştirici bir program olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çalgı Eğitimi, Öğretim Programı, Klasik Gitar Eğitimi, Eklektik Yaklaşım.