İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 13  Yaz 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ülkü Sevim ŞEN

NO Makale Adı
1394497200 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ESTETİĞİNE İLİŞKİN ALGILARI

Bu çalışmanın temel amacı, müzik öğretmeni adaylarının “müzik estetiğine” ilişkin algılarını ortaya çıkarmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde, Müzik öğretmeni adaylarının müzik estetiğine ilişkin algıları nasıldır? sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; 2012-2013 Bahar yarıyılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1, 2, 3 ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 83 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 49’u kadın 34’ü ise erkektir. Çalışma nitel bir araştırma olup betimsel türde tarama modelindedir. Araştırmada veriler, müzik öğretmeni adaylarının müzik estetiğine ilişkin düşüncelerini içeren kompozisyonların, içerik analizi tekniği ile incelenmesi sonucunda elde edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Müzik estetiği, Müzik öğretmeni, Müzik eğitimi, Türk müziği estetiği, Estetik eğitimi.