İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 11  Kış 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Semih BÜYÜKKOL

NO Makale Adı
1387360756 TÜRKİYE’DE TEMSİLİ SANAT VE BAZI ÇAĞDAŞ ÖRNEKLERİ

Bir sanat eserinin oluşumunda önemli rol oynayan etmenlerin başında; sanatçının içinde bulunduğu çağ, bu çağın özellikleri, yaşadığı toplumun yapısı, din, gelenek ve görenekleri, sanatçının yaşama şekli, bilgi donanımı, ideolojisi, sosyo-ekonomik durumu,
ülkenin sanat politikası ve sanatçının bu bütün içerisindeki konumu, duyarlılığı gibi çok katmanlı yapılar gelmektedir. Bu bağlamda kimi sanatçılar, bu çok katmanlı yapılar içerisinde gerçeği tanımlama arzusuyla birlikte tarihi veya spesifik konular üzerinde araştırmalar yaparken dönemin toplumsal yapısından yola çıkarak, taklit ve öykünmeye dayalı temsil anlayışını tercih etmişlerdir. Araştırma kapsamında Türkiye’de gelişen ve değişim gösteren sanat anlayışı içerisinde özellikle temsili sanatın yeri ve önemi, devlet ve toplumla olan ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Temsil, Gerçekçilik, Yansıtma, Taklit.