İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 3, Sayı 11  Kış 2014  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nihan YAĞIŞAN, Onur KÖKSAL, Harun KARACA

NO Makale Adı
1385669743 İLKOKUL MATEMATİK DERSLERİNDE MÜZİK DESTEKLİ ÖĞRETİMİN BAŞARI, TUTUM ve KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı; matematik dersindeki doğal sayılarla çarpma işlemi ve bu konuyu temel alan alt kazanımların müzik yoluyla/şarkılarla öğretilmesinin ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum, öğrenilenlerin kalıcılığı ve öğrenci görüşleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma; 2012-2013 öğretim yılında Konya ilinde bulunan Dr. Teoman Bilge İlkokulu’nda toplam 52 tane 3.sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kontrol gruplu, ön test-son test deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Matematik Başarı Testi ve Tutum ölçeği okuldaki tüm 3. sınıf öğrencilerine uygulanarak deney ve kontrol grupları oluşturulmuş, bu gruplardan bilgi düzeyleri ve tutumları birbirine denk iki grup kur’a yolu ile seçilmiştir. Araştırmada, önceden belirlenen ‘doğal sayılarla çarpma işlemi’ ünitesi ve bu ünitenin alt kazanımları, bu konulara yönelik bestelenmiş şarkılar eşliğinde deney grubunda işlenmiş, kontrol grubunda ise aynı ünite için program kapsamındaki geleneksel yöntemler kullanılmıştır. Uygulama toplamda 8 hafta boyunca 16 oturumda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, ‘matematik dersi başarı testi ve matematik dersine yönelik tutum ölçeği’ ile toplanmıştır. Kullanılan ‘matematik dersi başarı testi’ uygulamadan 4 hafta sonra ‘kalıcılık testi’ olarak tekrarlanmıştır. Ayrıca müzik yolu ile öğretimin öğrencilerin görüşlerine olan etkisini nitel boyutta belirlemek için deney grubu öğrencilerine her ders sonunda yazdırılan ‘yansıtıcı günlükler’, başka bir veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 18 paket programı kullanılmış ve t testi sonuçlarına bakılmıştır. Yansıtıcı günlüklerden elde edilen nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır.
Araştırma sonunda; belirlenen ünitelerin müzik yolu ile öğretilmesinin öğrencilerin akademik başarılarının artmasında ve bu başarının kalıcılığında anlamlı şekilde etkili olduğu görülmüştür. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin derse yönelik tutumlarında ise önemli bir değişim olmadığı tespit edilmiştir. Yansıtıcı günlüklerden elde edilen veriler ise deney grubu öğrenci motivasyonlarının ve derse karşı ilgilerinin uygulama sonunda arttığını dolayısıyla çalışmanın nitel boyutta da etkili olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Matematik dersi, Müzik yoluyla öğretim, Başarı, Tutum, Kalıcılık, Yansıtıcı günlük.