İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 10  Güz 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İsmail ABALI

NO Makale Adı
1379787474 YAPISAL FOLKLOR KURAMI BAĞLAMINDA BİR MASAL İNCELEMESİ ÖRNEĞİ

Özet
İncelediği metnin içeriğinden ziyade yapısal özellikleri üzerinde duran ve "Morfolojik Yöntem" olarak da bilinen Propp Metodu'nun bir Anadolu halk masalına uygulanacağı bu çalışmada, öncelikle masal türünün genel hatlarıyla özellikleri, halkbiliminin gelişmesine olan faydaları ile ilk masal çalışmaları ve tasnifleri hakkında bilgi verilecek, ardından Propp Metodu'nun esaslarına, çalışma tekniklerine ve daha önce bu yöntemle yapılmış çalışmalara değinilerek bu metot, söz konusu masala tatbik edilecektir.

Anahtar Sözcükler: Masal, Propp Metodu, Yapısalcılık