İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 7  Bahar 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Emine YAVAŞGEL, Topçugül NARMAMATOVA, Uğur ÜNAL

NO Makale Adı
1361976105 FARKLILIK SİYASETİ ÜZERİNDEN BAĞIMSIZ KIRGIZİSTAN’DA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ÇOKDİLLİ EĞİTİM POLİTİKALARI

Demokratik kuramın farklılık siyaseti ışığında yeniden betimlenmesi gereği olarak kimlik ve farklılık arasında sorunlu bir ilişki bulunduğu son dönem heyecanlı tartışma konularındandır. Söz konusu bu sorunlu ilişkiye, daha çok Orta Asya genelinde, ancak Kırgızistan özelinde yürütülen eğitim dili politikaları ve planlamaları perspektifinden hareket ederek, demokrasi içerisinde izlenebilecek makro ve mikro düzlemlerde nasıl bir yol bulunacağına ilişkin sorgulamalar, sorgulama sonucu elde edilen veriler, sanılar, saptamalar, sonuçlar ve değerlendirmeler bu çalışmada bulunabilecektir.
Ulusal kimlik sorununa genel bir kültür sorunu olarak yaklaşmak gerekir. Tüm bir ulusu kapsayacak ortak ve özgün duygu halinin nasıl yansıtıldığını, niçin belli durumlarda ortak davranış biçimlerinin oluşabildiğini açıklamak amacıyla bu yaklaşımdan yola çıkmak sine qua non olarak görülmektedir. Aslında dünyada yaşayan devletlerden daha çok sayıda millet vardır. Dolayısıyla milleti yaratan ortak yaşanmışlıklar, bir başka ifadeyle tarihsel deneyimin ortaklığı birlik inancını güçlendiren, bütünlüğü oluşturan kimi simgeler/işaretler (diller) yaratmaktadır. Bu yüzden, çokuluslu devletleri bir arada tutmanın yolları üzerinde ilerlemek oldukça zorlayıcı görülmektedir. Bu anlamda, saha çalışması çoktopluluklu, dolayısıyla çokkültürlü sosyal yapı sunmasından ötürü Orta Asya’da Kırgızistan üzerinden betimsel istatistiksel yordamla gerçekleştirilen, Kırgızistan İstatistik Kurumu’ndan alınan verilerden hareketle yürütülen bu çalışmada temel tartışma ekseninin etnik çatışmaları ortadan kaldırabilecek kültürel demokrasi olgusu etrafında yapılmasına büyük önem verilmiştir.
Kültürel demokrasi, en yalın anlatımla, iletişim özgürlüğü’dür. Gerçek anlamda demokratik siyasetler kültüre dayanır ve herkesin kültüre ulaşması hakkını savunur. Toplumlar kimliklerini kendileri için yaratıcı esin kaynağı niteliğindeki kültürel varlıklarında buldukları için her halkın kendi kültür varlığını yaşamak ve korumak hakkı ve görevi saklı tutulmalıdır. Bu sebeple, özellikle çokuluslu toplumlarda kültürün başat aktarıcısı olarak eğitim politikalarının ve planlamasının oldukça büyük değer taşıdığı tartışmasız görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın sorunsalı önemini bu platformda son derece haklı ve geçerli etkenlerle ortaya koymaktadır.
Anahtar sözcükler: Kültürel Demokrasi, Farklılık Siyaseti, Çokkültürlülük, Çokdilli Eğitim Politikaları, Orta Asya, Kırgızistan