İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 7  Bahar 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ali Atıf POLAT

NO Makale Adı
1360792215 LİSANS EĞİTİMİNDE ALAN DERSLERİNE DAYALI BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Örneği)

Özet: Bu araştırmada, farklı orta öğretim programlarından gelen öğrencilerin lisans eğitim sürecindeki alan derslerine dayalı başarı durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilip tablo şeklinde verilerek frekans ve yüzde olarak ortaya konulmuştur. Araştırma evrenini; yükseköğretim kurumlarından özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise; Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2008, 2009 ve 2010 yılı özel yetenek sınavı sonuçlarına göre Grafik Bölümü’ne kayıt yaptıran 60 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, ortaöğretim alanlarının özel yetenek sınavı değerlendirmesinde ekstra avantaj sunması beklenirken, başarı durum analizlerinde anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin ortaöğretim alanları ile lisans eğitimi alan derslerindeki başarıları arasında anlamlı bir etkinin olduğu sonucuna erişilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, sanat eğitimi, özel yetenek sınavı.