İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mustafa AKSOY

NO Makale Adı
1357392516 TÜRK SANATININ TEMEL ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA FARS SANATI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA

ÖZET
Altaylar‟dan, Kosova‟ya kadar uzanan bir coğrafyada yaşayan topluluklar
arasında alan çalışması yapılarak tespit edilen Türk ve Kürt damgalarının benzerden
öte aynı olmaları; buna mukabil Slav ve Farslarınkinin farklı olması konuyla alakalı
çok önemli ipuçları vermektedir. Türkiye‟de yapılan kazı çalışmalarında, eli belinde,
koçboynuzu, gülsayra, bereket,pıtrak, haç gibi isimlerle adlandırılan damgalar bilinen
tarihten beri Büyük Türkistan coğrafyasında, batı Sibirya Türklerinde kullanılmış ve
hâlâ kullanılmaktadır. Bu nedenle Türkiye‟de halı-kilimlerde kullanılan damgaları,
Çatalhöyük‟te bulunan ana tanrıça; koç heykellerini de Akkoyunlu ve
Karakoyunlularla açıklamak yerine, Türk tarihinin bilinen en eski devirlerinden
hareketle açıklanmasının daha anlamlı olacağı aşikârdır. Etnografya eserleri
geleneksel olarak yapıldığı ve atalardan genç kuşaklara aktarıldığı için tarih yazıcıları
ve sosyo-kültürel konularda çalışanların, bunları birincil kaynaklar olarak
değerlendirmesi gerekir. Çünkü bu belgeler resmî duygular ile ideolojik bilgilerin
karışmadığıen yalın tarihî ve sosyo-kültürel vesikalardır.
Anahtar Kelimeler: Damgalar, Türk Damgaları, Türk Motifleri