İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Meltem GÜL

NO Makale Adı
1356786488 TEVFİK FİKRET VE AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ÜSLUBUNUN OLUŞUMUNDA DİL ÖĞELERİNİN BELİRLEYİCİLİĞİ ÜZERİNE BİR DENEME

ÖZET
Bir yazarın nasıl bir dil kullandığını anlamak ancak onun üslubunu anlamakla mümkündür. Dil ile üslup her ne kadar aynı şey gibi görülüp karıştırılsa da bunlar birbirini tamamlayan ancak aynı olmayan şeylerdir. Çok uzun yıllar üslup, sanatçının kullandığı Arapça, Farsça kelimelerin çokluğu, bu kelimelerin kullanımdaki yoğunluğuna göre belirleniyordu. Eğer Arapça ve Farsça kelimeler fazlaca kullanıldıysa üslubu ağır, eğer az kullanıldıysa üslubu anlaşılır ifadeleri ön plandaydı.
Bu çalışmada üslup ve çeşitleri tanıtılarak Tevfik Fikret ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dilin öğelerini kullanarak üsluplarını nasıl oluşturdukları karşılaştırılmıştır. Her iki sanatçının da cümlelerinde yer alan sıfatlar, zamirler, zarflar, isim cümleleri, fiil cümlelerinin üslupları üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Eserlerinde dikkat çekmeyen kelime tekrarları, cümlenin öğelerinin kullanılış biçimleri, kullanılan renkler Fikret ve Tanpınar’ın üslubunun belirleyicileridir. Söz dizimindeki sapmaların Fikret ve Tanpınar’ın üslubu üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur.
Bu çalışmayla üslubun sadece kelimelerin sanatlı kullanılışından ibaret olmadığı belirtilir. Tanpınar ve Fikret’in şiirleri de örnek olarak alınarak dil öğelerinin üslubu nasıl belirledikleri gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üslup ve çeşitleri, Tevfik Fikret ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın üslubu, Tevfik Fikret ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Üslubunu Oluşturan Dil Öğeleri