İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Ali GENÇ

NO Makale Adı
1354880104 D GRUBU RESSAMLARININ TÜRK RESİM SANATININ GELİŞİMİNE OLAN KATKILARI

ÖZET
Osmanlı toplumsal ve siyasal ortamında başlamış olan batılılaşma süreci, sanata da yansımış ve geleneksel çizgide ilerleyen resim sanatı batılılaşma sürecine girmiştir. Batılılaşma sürecindeki Türk resim sanatının gelişimi için D Grubu öncesinde geçekleştirilen çeşitli faaliyetler vardır. Bunlar: 19. yüzyıl ortası yağlı boya ressamlarının (Primitifler) çalışmaları, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin açılması ve eğitime başlaması, 1914 Kuşağı ressamları faaliyetleri, Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği’nin oluşumu ve çalışmalarıdır. Gerçekleştirilen bu faaliyetler Türk resminin gelişimi için önemli olmakla beraber Batı sanatının ortaya koyduğu akımlarının gerisinde kalmıştır.
1933 yılında kurulan D Grubu, Batı’da yaygın sanat akımlarını Türkiye’ye getirerek güncel sanat görüşlerini Türkiye’ye aksettirmek için harekete geçmiş, Türk plastik sanatlarının başlıca eksikliğinin fikir yönü olduğunu savunmuş ve bu eksikliği gidermeyi amaçlamışlardır. Gruba 1934 yılında Turgut Zaim ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun katılmasıyla, sanatçılar yerel motif ve temalara ilgi göstermeye başlamıştır. Sanatçılar Anadolu köylerindeki geometrik nakış soyutlaması arasında bağ kurmaya, yabancı tesirleri Türk sanatından yavaş yavaş ayıklamaya, geleneksel sanatların esinlerini Batı sanatı biçimsel kalıpları içerisinde sembolik nitelikte kullanmaya başlamıştır. Böylece grup üyeleri, gittikçe artan bir hızla Türk resim sanatını taklitten kurtarmış ve kaynağı geleneksel sanatlar ve folklorik değerler olan bir yönelime sevk etmek için çalışmıştır.
Bu çalışmada, D Grubu ressamlarının Türk resim sanatının gelişimine olan katkısının irdelenmesi amaçlanmış, tarama yöntemiyle elde edilen veriler betimsel olarak bir araya getirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Türk Sanatı, D Grubu, Batılılaşma, Ressamlar.