İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Ali Atıf POLAT

NO Makale Adı
1354806539 GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ VEREN FAKÜLTELERİN AMBALAJ TASARIMINA YÖNELİK OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ

Özet
Araştırmanın genel amacı; üniversitelerde grafik tasarım eğitimi veren fakültelerin ambalaj tasarımı dersi içeriklerinin, sektörün ihtiyaçlarına uygunluğu açısından incelenmesidir.
Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Ankara’da ki beş üniversitede bulunan güzel sanatlar fakülteleri ile güzel sanatlar ve mimarlık fakültelerinin lisans programlarında yer alan ambalaj tasarımı derslerinin içerikleri incelenmiştir. Bununla birlikte ambalaj tasarımı dersi ile ilgili yirmi öğretim elemanına ve ambalaj sektöründeki yirmi işverene uzman görüş ve önerilerini tespit etmeye yönelik anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı yardımı ile analiz edilip, tablo şeklinde frekans ve yüzde olarak ortaya konulmuştur.
Araştırmada; Üniversite sanayici işbirliğinin, sektöre eleman yetiştiren kurumların çıktılarının başarı düzeylerinin artırılması adına önem arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, eğitim kurumları, öğretim elemanları ve sektör işverenleri için önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, grafik tasarım, ambalaj grafiği, ambalaj tasarımı, ambalaj tasarımı dersi.