İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Semih BÜYÜKKOL

NO Makale Adı
1354790975 POSTMODERN SÜRECE KLASİSİZMİN YANSIMALARI: KLASİSİZM DÖNEMİNE AİT RESİMLERİN POSTMODERN YORUMLARI

Özet / Abstract
Kalıpların dışında, kendine has, yeni bakış açıları ve yeni kavramlar/kuramlar geliştiren postmodernizm, sanat alanında akım, dönem, üslup gibi farklılıkları gözetmeksizin eleştirel bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır. Postmodernizmin takınmış olduğu bu eleştirel tutumu, modernizmde olduğu gibi var olan değerleri yıkarak değil, daha çok birleştirerek, değiştirerek, dönüştürerek yeni söylemler geliştirerek sağlamaktadır. Çoğulcu bir anlayışa sahip olan postmodernizm, geçmiş ile gelecek arasında kurduğu ve de geliştirdiği bağ ile bugünün sanat ortamında Klasisizm’in yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır. Ancak gündeme gelen Klasisizm’in geçmişle aynı değerlere sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu bağlamda günümüze taşınan yeni Klasisizm, bugünün sosyo-ekonomik, politik, kültürel ortamında yeniden yorumlanması şeklindedir.
Araştırma kapsamında problem edilen durum, postmodern sürece Klasisizm’in yansımalarının sanat, sanatçı, eser bazında ele alınıp, analizlerinin yapılmasıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada postmodernizmde yeni Klasisizm’in içerisinde yer alan yeni kavram ve kuramlara açıklık getirme amaçlanmıştır.
Nitel araştırma tekniklerinin uygulandığı araştırmada genel tarama modelinin yanı sıra veri toplama aracı olarak literatür tarama ve eser inceleme yöntemi de kullanılmıştır. Araştırma kapsamında olabildiğince çok sayıda faklı ve özgün kaynağa ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın kavramsal çerçeve kısmı, bulgular ve yorumlar ile ilgili çıkarımları destekleyip bütünleştirecek bir üslupla derlenmeye çalışılarak, metin içerisinde yer alan görseller, konu içinde ismi geçen ya da metni betimleyeceği düşünülen en belirgin ve çarpıcı örneklerden seçilmiştir. Atıflar için seçilen kaynakların güvenilir olması açısından, ağırlıklı olarak kaynak kitaplar ve süreli yayınlar tercih edilerek, interaktif kaynaklar daha çok görsel unsurlar için kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Klasisizm, Temsili Sanat