İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hikmet ŞAHİN

NO Makale Adı
1354789942 POSTMODERN SANAT

Özet / Abstract
Modernizmin gelişim metaforuna dayanarak yeniye ulaşma alanındaki katı gayretler sanat alanında da kendisini göstermiştir. 18. yüzyıldan itibaren gelişen sanat akımları sanatın asıl konusu atfedilen nesnenin farklı düzeylerde farklı anlamlar taşımasına yol açmıştır. Yaşadığımız yüzyıl içerisinde sanatsal olayların hızla cereyan etmesi daha biri bitmeden yeni sanatsal söylemlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur.
Postmodern tepki elbette modernizmin bir parçası durumundadır, fakat ortaya koymuş olduğu söylemler modernizme tezat oluşturacak düzeyde ve serttir.
Günümüz sanatının anlaşılmazlığı ve yeni sanatsal üretimlerin vücut bulduğu şu günlerde postmodernizmin gerek iktisadi, sosyal ve gerekse sanatsal alanda insanlığı kurtarmayı amaçlayan bir düşünce tarzıdır.
Anahtar Kelimeler: Postmodern Kültür, Postmodern Sanat, Modernizm