İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 2, Sayı 6  Kış / 2013  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
İsmail ABALI

NO Makale Adı
1353052297 “TOTEM” VE “TOTEM YAPMAK” TABİRLERİ ÜZERİNE

ÖZET
Bu çalışmada, ilkel dinlerde ve eski inanış sistemlerindeki totem kavramı ile aynı adı taşıyan ve son zamanlarda, özellikle genç kuşak arasında ortaya çıkmış olan bir inanış ve bunun pratiği ele alınacaktır. Totem ve totem yapmak tabirleriyle zikrolunan bu inanış ve pratiğin literatürdeki totemle olan isim benzerliğine dikkat çekilecek, bu kavramla ilişkili olup olmadığı tartışılacaktır.
Ayrıca, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam etmekte olan öğrencilerden elde edilen bilgiler ve anlatılara yer verilecek ve bu anlatılar ışığında totemler, çeşitli özellikleri itibariyle de tasnif edilecektir. Bu sınıflandırma neticesinde ortaya çıkan yeni durumlar ve bu alt başlıkların birbirleriyle olan benzerlik ve farklılıkları da ortaya konulacaktır.
Bazı özellikleri bağlamında büyü, halk inanışı ve uğur gibi inanca dayalı diğer kavramlarla da ilişkisi incelenecek olan totemin bunlarla arasındaki benzerlik ve farklılıkları da tartışılacaktır. Ayrıca, geçireceği evreler neticesinde yıllar sonra nasıl bir durumda kendini göstereceği yordanacak olan totemin bu bağlamda, hangi bilim dalı çerçevesinde incelenmesi gerektiği, tespit edilen özellikleri ve bazı sebepler de kanıt gösterilerek saptanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Totem, Totem yapmak, Büyü, Uğur, Halk inanışları