İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Elvan GÜN DURU, Elmas GÜN

NO Makale Adı
1351799906 MÜZİKAL YETENEĞİN OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: KALITIM VE ÇEVRE

ÖZET
Müzikal yeteneğin oluşumda etkili olan faktörleri incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, bireyin doğuştan getirdiği genetik faktörler ile doğum sonrasında maruz kaldığı ortam üzerinde durulmuştur. Nasıl ki, genetik olarak bireyin müzikal yeteneği sınırlı düzeyde iken, yaratılan müzikal ortamın etkisi de sınırlı düzeyde olursa, doğuştan üst düzeyde müzikal yeteneğe sahip bir çocuğa sağlanmayan müzikal ortam da yeteneğin körelip zamanla kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle bu iki kavramın birbirinden ayrı düşünülemeyeceği açıktır. Bu çalışmada genetik faktörlerin ve müzikal ortamın birey üzerindeki etkisini ortaya koymaya yönelik örnekler ve literatür taraması yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müzikal yetenek, Genetik faktörler, Çevresel faktörler.