İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 3   Yaz 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Birsen Limon

NO Makale Adı
1350837756 KÜLTÜREL DEĞİŞİM SÜRECİNDE POPÜLER KÜLTÜR VE KİTSCH KAVRAMI

ÖZET
Birden çok tanıma sahip olan “kültür” kavramı üzerine geliştirilen söylemler, günümüzde, postmodernizmin ve küreselleşmenin getirisi şartlar ile yeniden şekillenmiştir denilebilir. Kavramsal anlamda kültür sorunsalını tanımlayabilmek için, toplumların nesilden nesile aktardığı inanç, bilgi, duruş ve seziş uygulamalarını tarihsel süreç içerisinde de tanımak/tanımlamak gerekmektedir. Küreselleşme ile artık günümüzde, dünya üzerinde hiç bir kültür yapısı ve hiç bir insan topluluğu bütünüyle ve kayıtsız olarak tek bir kültür kalıbının homojen bütünlüğü içerisinde yaşar halde değildir. Postmodernizmin bir getirisi olarak ise insanların dahil olduğu minor kültürel yapılar bile önem kazanmış bu bağlamda neredeyse herşey kültür olarak algılanmaya başlanmıştır. Mevcut olan kültür ve kültürel değişim kavramlarının en geniş anlamıyla farklılaşması, insan medeniyetinin daimi bir faktörüdür; her yerde ve her zaman meydana gelmektedir. Yaradılıştan bu yana yaşamın ve kültürlerin değişmeyen tek kuralı/ilkesi değişim ve süreklilik olmuştur
Kitsch kavramı, kapsamı ve içeriği bakımından karmaşık bir yapıya sahiptir. Kavram olarak Kitsch’e tek bir anlam yükleyebilmek ya da tam karşılığını bulmak çok kolay değildir. Bu kelimenin sadece sözlük anlamına baktığımızda, karşımıza var olanın aşağı bir kopyası olarak sanatı sınıflandırmak için kullanılan şekliyle ya da kibirli, bayağı bir tada sahip, üretilmiş olan için banal ve sıkıcı anlamında bir sıfat olarak gönderme yapılabilir diyebiliriz.
Kitsch kavramının beraberinde karşımıza çıkardığı diğer kavramlar ise kültürel yozlaşma, üst sınıf beğeni, alt sınıf beğeni, üst kültür, alt kültür kavramları ve ara kültürel yapılar biçimindedir. Bu bağlamda “kitsch” sadece sanatsal bir kullanıma sahip değildir, farklı kavramlar içerisinde, farklı kullanım şekilleri de bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Popüler Kültür, Kitsch.