İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 4  Güz 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mutluhan TAŞ

NO Makale Adı
1350749536 İSLAM SANAT FELSEFESİNDE RENK TEORİSİ

Özet
Sanat felsefesi, sanatın, sanatsal yaratmaların ve beğenilerin özü ve anlamını konu olarak ele alan bir felsefe dalıdır. Medeniyetler arasındaki farklılıklar, onların sanata bakışını ve sanat eserine karşı aldıkları estetik tavrını da farklılaştırabilir. Meydana gelen eser, bitmiş haliyle sanat eseri kimliğine kavuşur. Bu haliyle plastik açıdan evrensel bir nitelik kazanır. Ancak kendi içinde sanatçı- sanat eseri ve sanat eseri- süje ilişkisi farklılaşır. Bu araştırmada, İslam sanat felsefesi çerçevesinde sanatçı- sanat eseri ve süje ilişkisi kavramsal olarak tanımlandıktan sonra, renk teorisi ve pratiği açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanat felsefesi, Renk.