İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 4  Güz 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Uğur ATAN

NO Makale Adı
1350736339 MEDYA TEKNOLOJİLERİ, KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİMİ İLİŞKİSİ

ÖZET
Günümüzde kitle iletişim araçları baş döndürücü bir hızla hizmet verirken
hayatın her alanına girerek kolaylıklar sağlamaktadır.
Kitle iletişim konusu, toplumun tüm kesimlerine ulaştığı için fertlerin maddi –
manevi kültürüne ve eğitim durumlarına olumlu ya da olumsuz etkilerde
bulunmaktadır. Bu doğrultuda çocukların ve yetişkinlerin örgün eğitimin ve yaygın
eğitimin bir üyesi olabilecek Televizyon, İnternet, Bilgisayar oyunları v.s. gibi
programlarından olumlu ve eğitici yönüyle üst seviyede yararlandırılması
gerekmektedir. Çünkü her toplum ve onu oluşturan kurumsal yapının birinci işlevi
kendi varlığını sürdürmektir. Bu işlev, özellikle eğitim yolu ile yerine getirilir.
Bu araştırma, medya teknolojileri ve sanat eğitimi ilişkisini ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Bu genel amaca bağlı olarak aşağıdaki problemlere de çözümler
getirilmeye çalışılmıştır:
1.Yeni medya kültürü ve teknolojileri
2.Yeni medya teknolojileri vasıtası ile kültür aktarımı nasıl
gerçekleşmektedir?
3.Sosyal Öğretme-Öğrenme (Gözlem, taklit ve model alma yoluyla öğrenme)
stratejileri bağlamında medya teknolojileri ne şekilde etkileşim yapmaktadır?
4.Medya teknolojilerinin ilköğretim ve lise öğrencileri üzerinde imaj ve eğitim
konusunda ne gibi etkileri bulunmaktadır?
Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve genel tarama
modeli çerçevesinde ilgili literatür incelemesi yapılarak gerçekleştirilmiştir.
Yapılan araştırma sonucunda medya türlerinin üç başlık altında toplandığı
görülmüştür.Medya teknolojileri vasıtasıyla kültür aktarımının genel olarak ilköğretim ve
orta öğretim öğrencileri üzerinde yoğunluklu olarak internet ortamında gerçekleşen
oyunlar, televizyonda gösterime giren çizgi film ve dizi filmler vasıtasıyla olduğu
anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Medya, Kültür, Sanat Eğitimi