İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 4  Güz 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Serdar ÇAKIRER

NO Makale Adı
1349353143 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL-BİLİŞSEL KARİYER KURAMINA GÖRE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI

ÖZET
Günümüzde teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler eğitimin her alanında olduğu gibi müzik eğitiminde de birçok kolaylığı beraberinde getirmektedir. Müzik öğretmenlerinin derslerinde öğretim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine yapılan araştırmaların sınırlı olmasına rağmen, yapılan araştırmalarda müzik öğretmenlerinin öğretim teknolojilerini derslerinde kullanmasının dersi ilgi çekici hale getirdiği, öğrenme-öğretme ortamını güçlü kıldığı vurgulanmıştır. Bu sebeple müzik öğretmenlerinin öğretim teknolojilerine karşı tutumları önemlidir.
Bu çalışmada, müzik öğretmenlerinin öğretim teknolojilerine yönelik tutumları Sosyal-Bilişsel Kariyer Kuramı (Hackett, Lent ve Brown, 1994, 2002)’nın 4 temel öğesine (öz yeterlilik -self-efficacy, sonuç beklentisi -outcome expectations, ilgi, –interest ve niyet -intentions) dayalı olarak değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucunda hizmet yılına, mezun olunan okul türüne ve mezuniyet derecesine göre, müzik öğretmenlerinin eğitim teknolojilerine karşı öz yeterlilikleri, sonuç beklentileri, ilgileri ve niyetleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları konu ile ilgili literatürle tartışılarak, öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim Teknolojileri, Müzik Eğitimi, Sosyal-Bilişsel Kariyer Kuramı