İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Bahar 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Fatih BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1349305006 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA DÜĞÜN TEMASI

ÖZET
Türk sanatı incelendiğinde, aktarılan bütün nesnelerin hem somut hem de soyut bir çizgiye doğru yöneldiği, madde ve maneviyatı şekillendiren, çok boyutlu eserlerden kurgulanmış bir sanat anlayışının benimsendiği gözlenebilir. Üretilen bütün eserlerde, geçmişle gelecek bağlantısı, güç ve iktidarın sembolleştiği, aynı zamanda insani duyguların ön planda tutulduğu bir sanat anlayışını görmek hiçte zor değildir. Bu bağlamdan hareketle, yeni bir ivme kazanan Çağdaş Türk Sanatı, her türlü yeniliğe açık bir süreçte gelişerek toplum değerlerini de iyi özümsemiş eserleriyle, geçmiş ve gelecek arasına sağlam temelli bir köprü kurabilmiştir. Konularını, bir dönem halk ve toplum değerleri üzerinde yoğunlaştıran bir sanat anlayışına sahip ressamların öncülük ettiği toplumsal gerçekçiler, modern Türkiye’nin kültür bütünlüğünü eserlerinde yorumlamışlardır. Bu bildiride “Düğün” teması ve etrafında geliştirilen sanatçı-eser-toplum üçlemesine farklı bakış açıları getirerek konu derinlemesine irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Türk Resim Sanatı, Düğün, Türk Ressamları.