İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Bahar 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hatice Değirmencioğlu

NO Makale Adı
1349304638 İRAN VE İRAN AZERBAYCANI SÜTUNLU SALONLARI VE APADANALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ÖZET
Mimaride sütun kullanımı Neolitik dönemden itibaren başlayan ve zaman içerisinde gelişme göstererek günümüze kadar da devam eden bir gelenektir. Çalışmada prototiplerine ilk kez İran coğrafyasında rastlanmış olan sütunlu salonlara, salonların mimari özelliklerine, iç dekorasyon öğelerine ve zaman içerisinde gelişmiş örneklerine değinilmiştir. Bu bağlamda sütunlu bir mimari örneği olarak karşımıza çıkan salonların ve apadanaların İran coğrafyasında öncül ve çağdaş tiplerinin gelişimi, planı ve analojik açıdan karşılaştırılması, bölgesel etkilenmelerin araştırılması ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: sütun, salon, apadana, İran.