İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 3   Yaz 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Erol Murat Yıldız

NO Makale Adı
1347892893 ORTAOKUL 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

ÖZET
Sanat eğitiminde ölçme ve değerlendirmenin nasıl olması gerektiği, yıllardan beri cevap aranılan bir sorun olarak eğitim sistemimiz içerisindeki gündemini korumaktadır. Görsel sanatlar dersinde öğrenciler değerlendirilirken nelere dikkat edilmelidir? Öğrencilerin ortaya çıkardıkları ürünlere veya yeteneklerine göre mi değerlendirilmeli, süreç içerisinde yaptıklarına mı bakılmalı veya hiç değerlendirme yapılmamalı mıdır?
Uygulanmakta olan görsel sanatlar öğretim programı öğrenci başarısını projeler, öğrencinin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar ile süreç dosyalarından elde edilen verilerle ölçmektedir. Bu verileri elde etmek için ise; dereceli puanlama anahtarları, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri ve gözlem formlarının yanı sıra öğrencinin notla değerlendirilmesi aşamasında kullanımından kaçınılması tavsiye edilen öz değerlendirme formları ile grup değerlendirme formları kullanılmaktadır. Bu araştırmada, ortaokul 6.sınıf görsel sanatlar dersi öğretim programı, ölçme değerlendirme yöntemlerinin uygulanma düzeyine yönelik, görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin görüşleri ortaya koyulmuştur. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmada, 2011-2012 öğretim yılında Ankara ili Sincan ve Etimesgut ilçeleri ortaokullarında, 24 görsel sanatlar öğretmenine 4 açık uçlu sorudan oluşan ön test uygulanmış; elde edilen verilerin uzman görüşü alınarak geçerlik-güvenirlik testi yapılmış ve 55 sorudan oluşan 5’li likert tipi anket geliştirilmiştir. Geliştirilen anket; Ankara ili Sincan ve Etimesgut ilçeleri ortaokullarında görevli 33 görsel sanatlar dersi öğretmenine uygulanmış, veriler frekans ve yüzde ile hesaplanarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda görsel sanatlar dersi öğretmenlerinin, programda öngörülen ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanmakta bir takım sıkıntılar çektikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen görüşü, ölçme, değerlendirme