İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 4  Güz 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Sühan İrden

NO Makale Adı
1347649016 HAMMÂMÎZÂDE İSMÂİL DEDE EFENDİ’NİN MEVLEVÎ ÂYÎNLERİNDEKİ MAKAM VE FORM ANLAYIŞININ TÜRK DİN MÛSİKÎSİNE ETKİLERİ

ÖZET

Bu araştırma; Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’nin Mevlevî âyinlerindeki makam ve form anlayışının Türk Din mûsikîsine etkilerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Yeni bir analiz metot geliştirilerek yapılan çalışmada; Dede Efendi’nin bestelemiş olduğu Sabâ, Nevâ, Bestenigâr, Sabâ-Bûselik, Hüzzâm ve Ferahfezâ ayînleri makam, geçki, çeşni ve form açısından incelenmiştir. Bu araştırma, incelenen eserlerin sonuçlarına göre Mevlevî Âyîn-î Şerîfî formunda makam, geçki, çeşni, form analizinin standartlaşmasına kaynak olacak niteliktedir. Böylece bestelenmiş bütün âyînlerin incelemelerinde de kullanıldığı zaman âyînlerin anlaşılmalarında kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi, Mevlevî Âyîn-î Şerîfî, Makam, Form, Sabâ, Nevâ, Bestenigâr, Sabâ-Bûselik, Hüzzâm, Ferahfezâ.