İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 3   Yaz 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Hayrettin Onur Küçükosmanoğlu, H. Serdar ÇAKIRER

NO Makale Adı
1346758366 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDE ŞARKI ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN EŞLİK ÇALGILARININ ETKİLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZET
İlköğretim II. Kademe müzik derslerinde öğretilen marşlar, türküler ve okul şarkılarının öğretimine, öğretmenlerin kullandıkları eşlik çalgılarının etkiliklerinin karşılaştırıldığı bu çalışma, deneysel bir çalışmadır.
Araştırmanın deneysel deseni, gerçek deneme modellerinden “ Tek grup öntest - sontest model”dir.
Araştırmanın çalışma grubunu Konya Karaciğan ilköğretim Okulunun üç şubeden oluşan 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
İlköğretim müzik dersi müfredatı incelenerek, yardımcı kaynaklar taranarak, uzman görüşlerinden faydalanılarak seviye bakımından birbirine denk 3 türkü, 3 marş, 3 okul şarkısı belirlenmiştir.
Derslerde kullanılan çalgıların belirlenen parçaların öğretilmesine olan etkilerini ölçmek amacıyla “yapılandırılmış davranışsal beceri gözlem formu” oluşturulmuştur.
Dokuz haftalık şarkı öğretimi sonunda "yapılandırılmış davranışsal beceri gözlem formu" doldurularak son test verileri elde edilmiştir. "Yapılandırılmış davranışsal beceri gözlem formu"nda öğrencilerin şarkıları öğrenme düzeylerini belirlemede Beşli Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Deney sonucunda elde edilen veriler Spss istatistik programı ile t testi, one way Annova ve Scheffe testi kullanarak değerlendirilmiştir.
Araştırma sonucuna göre öğretmen çalgısı olarak klasik gitarın kullanımının, okul şarkılarının ve türkülerin öğretiminde blok flüt kullanımına ve herhangi bir çalgı kullanılmamasına göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul Şarkıları, Klasik Gitar, Şarkı Öğretimi, Okul Çalgıları