İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Bahar 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
EKREM GÜZEL

NO Makale Adı
1344528980 GÖSTERGEBİLİMSEL BİR OKUMA DENEMESİ: SOLGUN BİR GÜL DOKUNUNCA

Özet
Modern edebiyat teorileri, bilhassa metin tahlili hususunda, metinleri farklı şekillerde okuma imkânı sağlamışlardır. Bu kuramlar metne belli teorik kabul ve veriler ışığında yaklaşmayı esas alırlar. Eleştiri ve edebiyat kuramlarının bir kısmı eseri haricî unsurlar ile ele almayı esas kabul ederken, diğer bir kısmı merkeze metni almak suretiyle bir okuma gerçekleştirme gayreti içine girer. Göstergebilimsel eleştiri de metin merkezli bir tahlil ve okuma metodudur. Göstergelerden hareket etmek suretiyle, göstergelerin meydana getirdikleri bağlama göre anlamlandırılmasını hedef alarak metnin manalandırılması çabası bu teorinin temel ilkesidir.
Bu makalede Behçet Necatigil’in “Solgun Bir Gül Dokununca” başlıklı şiirine göstergebilimsel eleştirinin ışığında bakılmaya çalışılmış; kapalı bir metin olan bu şiirin anlaşılır kılınması yönünde göstergebilimsel bir okuma denemesinde bulunulmuştur. Göstergeler (kelimeler), bağlamlar, dizgeler, vs. metin unsurlarının oluşturduğu kontekstler, birlikler hesaba katılarak metinde açığa çıkan “anlam haritaları” gösterilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Göstergebilim, Göstergebilimsel Eleştiri, Şiir, Metin Tahlili, Behçet Necatigil, Solgun Bir Gül Dokununca.