İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 5  Özel Sayı  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Nurida Samed kızı NOVRUZOVA

NO Makale Adı
1344527998 FARKLI EKOLLERDE METİN, SÖYLEM VE HİPERMETİN KAVRAMLARI

ÖZET
Metin, söylem, hipermetin terimleri ve onların ifade ettikleri anlamlar
dilbilimde bazen farklı yorumlanmaktadır. Bilim insanları bu kavramların hem benzer hem de farklı kullanımlarını tespit etmektedirler. Makalede Avrupa ve Rus dilbilimcilerinin bu kavramlara yaklaşımları ele alınmaktadır. Dilbilim literatüründe „metin‟ ve „söylem‟ terimlerinin bazen eş anlam, bazen ise zıt anlamları ifade eden terimler gibi kullanıldığı görülmektedir. Söylem bazen metnin kendisi, bazen ise metnin özel bir şekli gibi kabul edilmektedir. Hipermetin fenomeni ise bilgi aktarımının farklı bir şekli olup, özellikle internetle birlikte bilginin iletilmesi ve yorumlanması olarak görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Metin, Söylem, Hipermetin, Total Dil, İntermetin