İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Kış 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Mehmet Ali Yolcu

NO Makale Adı
1340015982 AZERBAYCAN HOLAVAR VE SAYACI NAĞMELERİNİN TÜR ÖZELLİKLERİ

Özet
Eski dönemlerde ortaya çıktığı düşünülen holavar ve sayacı nağmeleri, Azerbaycan sözlü halk edebiyatındaki emek mahnılarının içinde sınıflandırılmıştır. Her ne kadar ezgisel yönüyle bayatı ve âşık yaratıcılığındaki türlere nazaran daha basit görülse de, bu türler, insanlığın ilk hayvanları evcilleştirdiği, ilk tarımsal faaliyetler gerçekleştirdiği dönemlere kadar uzanan geçmişi, kısacası ilkel kökleri nedeniyle oldukça önemlidir. Holavar ve sayacı nağmelerinin sürü hayvanları ile tarımda kullanılan hayvanların seslerinin taklidine dayalı ve onlara seslenme amacıyla söylenen ünlem sözcüklerinden doğduğu düşünülmektedir. Zaman içinde bu seslere ritmik sözler eklenmiş ve bunlar, estetik bir özellik kazanarak ezgili biçimde söylenen şiir formlarına dönüşmüştür. Bu çalışmada, holavar ve sayacı nağmelerinin tür özellikleri; yapı, konu, biçim vb. yönlerden ele alınmış ve bu türlerin doğuşuyla ilgili araştırmacıların görüşleri incelenip değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Holavar, Sayacı Nağmeleri, Tür, Azerbaycan Halk Edebiyatı.