İdil Sanat ve Dil Dergisi
www.idildergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Kış 2012  (ISSN: 2146-9903, E-ISSN: 2147-3056)
Merve Aydoğdu

NO Makale Adı
1331023082 Hristiyan Eşitliği: Kitab-ı Mukaddes'e Karşı Şehrin Kadınları

ÖZET
Hristiyanlık inancının kutsal kitabı İncil, insan yaşamından kesitler sunan ve tarihi gerçeklere dayanan hikâyeler barındıran bir metindir. Bu hikâyelerin bir kısmında kadınlara değinildiğini görmek mümkündür. Ne var ki, İncil’deki bazı kadın temsillerinde kadınlara bazen ikincil, alçaltıcı özellikler yüklenirken, bazılarında Havva modeline uygun olarak kadınlar birer yıkıcı unsur, birer günahkâr olarak görülmüşlerdir. Her durumda, kadına erkeğin yanında hak ettiği değer verilmemiştir. Toplumsal düzende var olan kadın-erkek eşitsizliği, İncil’in de etkisiyle daha da güçlenmiştir. Hristiyan inancındaki eşitlik savunucuları ise, İncil’deki bazı ayetleri temel alarak Tanrı katında kadın ve erkeğin eşit yaratıldığını ve eşit olduğunu savunarak, iki cinsiyet arasındaki ayrıma karşı çıkar. İlk feministlerden sayılan 14. yüzyıl Fransız yazar Christine de Pizan da eserinde kadınların erkeklerden daha aşağı konumda olmadıklarını göstermek amacıyla çeşitli güçlü ve akıllı kadınları gözler önüne serer. Anlattığı hikâyeler İncil’e cevap niteliği taşımakla birlikte, kadınların kutsal kitapta resmedildikleri gibi olmadığını/ olmaması gerektiğini savunur. Bu temelde, Pizan’ın hem eşitlikçi düşüncenin ilk savunucularından olduğunu hem de İncil’e karşı çıkabilme cesaretini gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
ANAHTAR KELİMELER: Hristiyanlık, Hristiyanlıkta Eşitlik, Christine de Pizan, Feminizm, Kutsal Kitap.